Доставка


Стоките се доставят чрез ползваните от „Кей Джи Партс“ ЕООД куриерски услуги на „Еконт“ на посочен от клиента адрес в Република България (адрес на офис на „Еконт“ или друг адрес в Република България). По изключение и при възможност, при изрична уговорка между двете страни, „Кей Джи Партс“ ЕООД би могъл да се ангажира с доставката и сам.

В случаите, когато е налице задължение за плащане по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка), „Кей Джи Партс“ ЕООД изпраща стоката на клиента, само след като е получил съответното плащане в пълен размер по посочената по-горе банкова сметка.

„Кей Джи Партс“ ЕООД предприема всички необходими действия с цел поръчаните от клиента стоки да бъдат доставени в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на сключване на договора. В случаите, когато е налице задължение за плащане по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка), „Кей Джи Партс“ ЕООД предприема всички необходими действия с цел поръчаните от клиента стоки да бъдат доставени в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на съответното плащане в пълен размер по посочената по-горе банкова сметка. При необходимост е допустимо страните да уговорят допълнително срок, различен от посочения по-горе. При всички положения, „Кей Джи Партс“ ЕООД се задължава за достави поръчаните стоки без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.

Клиентът се задължава да се яви, за да получи стоките, които е поръчал в срок до 4 (четири) дни, считано от уведомяването му от страна на куриера, съответно от „Кей Джи Партс“ ЕООД. Ако клиентът не се яви да получи стоката в уговорения срок, „Кей Джи Партс“ ЕООД има право да развали сключения договор. По отношение на клиент, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите се прилагат разпоредбите, регламентиращи правото на отказ.

При договори, при които „Кей Джи Партс“ ЕООД изпраща стоките на клиента, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато клиентът е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от „Кей Джи Партс“ ЕООД, рискът преминава върху клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Собствеността на стоките преминава върху клиента след получаването им от клиента или от упълномощено от него лице и след извършено плащане на крайната цена в пълен размер.