Плащане


Цените на стоките, посочени на Интернет страницата на „Кей Джи Партс“ ЕООД KGPARTS.BG са в български лева.

Стоките се заплащат по цени, действащи към момента на завършване на поръчката от страна на клиента (без значение дали създава клиентски профил или поръчва стоки като „гост“).

Когато една поръчка съдържа стоки с обща стойност до 99 (деветдесет и девет) лева се начислява и цена на доставка (разноски по транспортирането на стоката/стоките до посочен от клиента адрес в Република България) в размер на 4.90 лева (четири лева и деветдесет стотинки). Когато една поръчка съдържа стоки с обща стойност равна на или по-висока от 99 (деветдесет и девет) лева не се начислява цена на доставка т.е. доставката е безплатна за клиента.

Крайната цена се формира от цената на стоката/стоките и цената на доставката (когато е приложимо) и включва данък върху добавената стойност.

В зависимост от стойността на поръчката и предпочитанието на клиента (когато е приложимо), плащането може да се извърши чрез наложен платеж (клиентът заплаща дължимата сума на куриера при доставка) или по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка).

При поръчка на стойност, равна на или по-висока от 500 (петстотин) лева, клиентът дължи авансово плащане в размер не по-нисък от половината от стойността на поръчката. При поръчка на стойност, равна на или по-висока от 1000 (хиляда) лева, клиентът дължи авансово плащане на цялата сума. В посочените случаи, авансовото плащане се извършва по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка). Плащането следва да се извърши в срок до три работни дни от сключването на договора.

Когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв., съответно на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., плащанията се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Плащането следва да се извърши в срок до три работни дни от сключването на договора.

Данните, необходими за плащане чрез превод или внасяне по платежна сметка са следните:

Титуляр: „Кей Джи Партс“ ЕООД

Банка ДСК ЕАД

Валута: BGN

IBAN: BG60STSA93000025077099

BIC: STSABGSF

В основанието за плащане се посочва номерът на поръчката.

Банковите такси са за сметка на клиента.